پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
01:49

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

برترین و بزرگترین شبـکه مترجمین ایران

| ترجمه متون تخصصی | ترجمه مقاله | ترجمه کتاب |

تعریفی از ترجمه

صنعت و هنر ترجمه یا برگردان  یعنی درک و تفسیر موضوعات، معانی، و مفاهیم پدید آمده زبان مبدأ  و سپس انتقال، معادل‌ یابی و بازسازی آنها در زبان مقصد.

مترجمان کم‌ تجربه  ممکن است براین باور باشند که در زبان و ترجمه، درست همانند علمی دقیق، می‌توان هر واژه و مفهومی را هم به طور دقیق تعریف و درک کرد، و هم آنها را با پیوندهای متقابل و کاملاً ثابت، از دو حوزهٔ زبانی متفاوت به هم اتصال داد. هر چند چنین برخوردی ممکن‌است در مورد زبان‌های برنامه‌نویسی رایانه‌ای و زبان‌های ماشینی دیگر تا اندازه‌ای میسّر باشد،اما  در خصوص زبان‌های طبیعی انسانی دور از واقعیّت و امکان است.

علت  این پیچیدگی‌ها نقش بی‌همانند زبان در تمامی تجربه‌ها و فرایندهای حیات انسانی چه در سطوح فردی و شخصیتی، و چه در ترازهای اجتماعی و فرهنگی می باشد.

ترجمه به بیان رومن یاکوبسن :

ترجمه یا واقعیت تازهٔ ادبی صرفاً رابطهٔ بینامتنی با شعر یا اثر قبلی دارد.

کت فورد ترجمه را چنین تعریف کرده‌است:

جایگزینی مواد متنی یک زبان با مواد متنی برابر، در زبان دیگر.

گاه ممکن است معنای متکلم و معنای مخاطب با هم متفاوت باشد یعنی آنچه مورد نظر متکلم است با آنچه مخاطب برداشت می‌کند، فرق داشته باشد و یا مخاطبان معانی متفاوتی را از یک متن برداشت کنند. این امر بیان کننده این مطلب است که عوامل بسیاری در داد و ستدهای زبانی و تبلور معنایی یک متن حاکم‌اند که متون و ابزارهای نظام زبان (صداها، دستورها و واژگان) تنها یکی از آنها هستند. و درک مطلب یک متن، یعنی شناسایی دقیق این عوامل از جانب مخاطب.