استخدام مترجم همزمان

  • زمینه هایی که در آن به صورت حرفه ای توانایی دارید انتخاب کنید
  • اسکن کارت ملی (ضروری)
    انواع فایل های مجاز : (zip, zip, rar, pdf, docx, doc, pptx, png, jpg, jpg).
  • اسکن عکس پرسنلی (اختیاری)
    انواع فایل های مجاز : (zip, zip, rar, pdf, docx, doc, pptx, png, jpg, jpg).
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .