دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
07:04

ارتباط با کاربران (تماس، پیامک و شبکه های اجتماعی) ۰۹۳۵۷۰۰۱۹۱۱ _ ارتباط با همکاران ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۱۱ _ تلفن دفتر مدیریت غرب کشور ۳۸۳۱۱۱۰۴-۰۸۱ (ده خط ویژه)

مرکز خدمات ترجمه شما

برترین و بزرگترین شبـکه مترجمین ایران

| ترجمه متون تخصصی | ترجمه مقاله | ترجمه کتاب |

اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی دارای کاربرد های خاص خود هستند و برای دانشمندان و فعالان در این رشته اهمیت زیادی دارند.

 

 

اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

 

هر رشته ای دارای اصطلاحات تخصصی مختص به خود است و این اصطلاحات در امور تحقیقات بین الملل دارای اهمیت بسیار هستند. در این مطلب قصد داریم برخی از اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی را به شما ارائه دهیم. با ما همراه باشید.

 

برخی از مهمترین اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

۱- وجه : Face

۲- دکارتی : Cartesian

۳- مختلط :Complex

۴- قدرمطلق : Absolute value

۵- راس : Vertex

۶- ضریب : Coefficient

۷- ریاضیات =mathematics

۸- اعداد صحیح =integers

۹- اعداد صحیح مثبت =positive integers

۱۰- اعداد صحیح منفی =negative integers

۱۱- اعداد فرد =odd numbers

۱۲- اعداد زوج =even numbers

۱۳- صورت کسر =numerator

۱۴- مخرج کسر =denominator

۱۵- اعمال ریاضی =math operations

۱۶- اضافه کردن =add

۱۷- تفریق کردن =subtract

۱۸- ضرب کردن =multiply

۱۹- تقسیم کردن =divide

۲۰- حاصل جمع =sum

 

اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

 

۲۱- حاصل تفریق =difference

۲۲- حاصل ضرب =product

۲۳- حاصل تقسیم =quotient

۲۴- مساله ریاضی =a math problem

۲۵- مسائل لغوی =word problem

۲۶- متغیر =variable

۲۷- معادله =equation

۲۸- حل.راه حل =solution

۲۹- نمودار.گراف =graph

۳۰- جبر =algebra

۳۱- هندسه =geometry

۳۲- مثلثات =trigonometry

۳۳- حساب =calculus

۳۴- پاره خط =line segment

۳۵- نقطه پایان =endpoint

۳۶- خط راست =straight line

۳۷- خط منحنی =curved line

۳۸- خط عمودی =perpendicular lines

۳۹- خطوط متوازی =parallel lines

۴۰- زاویه۹۰درجه/قائمه =right angle/90 angle

۴۱- زاویه منفرجه =obtuse angle

۴۲- زاویه حاده =acute angle

۴۳- مستطیل =rectangle

۴۴- مربع =square

۴۵- ضربدری =diagonal

۴۶- مثلث =triangle

۴۷- متوازی الاضلاع =parallelogram

۴۸- دایره =circle

۴۹- شعاع دایره =radius

۵۰- محیط دایره =circumference

۵۱- قطر دایره =diameter

۵۲- احجام هندسی =geometric solids

۵۳- مکعب =cube

۵۴- هرم =pyramid

۵۵- مخروط =cone

۵۶- محیط =perimeter

۵۷- رویه =face

۵۸- استوانه =cylinder

۵۹- کره =sphere

۶۰- پایه =base

۶۱- کسرها =fractions

۶۲- اندازه گیری =measuring

۶۳- مساحت و حجم =area and volume

۶۴- به اضافه =plus

۶۵- منهای =minus

۶۶- خطوط =lines

۶۷- زاویه =angles

۶۸- ۱۵ ضلعی= ۱۵ gon

۶۹- نابرابری آبل = abel inequality

۷۰- مشتقات = aberrational

 

اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

 

۷۱- فرمول جمع جزئی آبل = abel partial summation formula

۷۲- میانگین = average

۷۳- اعداد اول = prime number

۷۴- اعداد طبیعی = natural numbers

۷۵- عدد پی = pi constant

۷۶- حد = limit

۷۷- اجتماع = union

۷۸- احتمال = probability function

۷۹- مشتق گیری = differentiation

۸۰- توان = exponentiation

۸۱- ماتریس = matrix

۸۲- هندسه کروی = spherical geometry

۸۳- اعداد گویا/ اعداد نسبی = rational number

۸۴- شاخص = index

۸۵- ضرب خارجی یا ضرب برداری = cross product / vector product

۸۶- دستگاه مختصات = coordinate system

۸۷- رادیان = radian

۸۸- – قدر یا اندازه = magnitude

۸۹- متوازی الاضلاع = parallelogram

۹۰- وتر مثلث قائم الزاویه = hypotenuse

 

در این مطلب تلاش کردیم تا برخی از اصطلاحات ریاضی به  زبان انگلیسی  به شما ارائه کنیم.  امیدواریم این مطلب جالب مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

برای سفارش ترجمه انگلیسی از اینجا وارد شوید.

 

 

برچسب‌ها, , ,