مرکز خدمات ترجمه شما
تعرفه ها

اگر در مورد تعریف کیفیت های ارائه شده سوالی دارید اینجا را کلیک کنید. 

تعرفه خدمات ترجمه
زبان مبدا و مقصد برنزی نقره ای طلایی طلایی ویژه
انگلیسی به فارسی ___ ۲۴۴ ریال ۴۸۸ ریال ۹۷۶ ریال
فارسی به انگلیسی ___ ۵۹۹ ریال ۱۱۹۸ ریال ۲۳۹۶ ریال
آلمانی به فارسی ___ ___ ۲۰۴۴ ریال ۴۰۸۸ ریال
فارسی به آلمانی ___ ___ ۲۶۵۲ ریال ۵۳۰۴ ریال
فرانسوی به فارسی ___ ___
فارسی به فرانسوی ___ ___
عربی به فارسی ___ ___ ۹۹۰ ریال ۱۹۸۰ ریال
فارسی به عربی ___ ___ ۱۳۹۵ ریال ۲۷۹۰ ریال
روسی به فارسی ___ ___
فارسی به روسی ___ ___ ۲۲۹۵ ریال ۴۵۹۰ ریال
اسپانیایی به فارسی ___ ___
فارسی به اسپانیایی ___ ___
ترکی استانبولی به فارسی ___ ___ ۴۵۰ ریال ۸۹۹ ریال
فارسی به ترکی استانبولی ___ ___ ۴۵۰ ریال ۸۹۹ ریال
چینی به فارسی ___ ___
فارسی به چینی ___ ___