ثبت فیش واریزی

کاربر گرامی لطفا ابتدا مبلغ مورد نظر را از روی فاکتور صادر شده توسط مرکز ترجمه، بصورت کارت به کارت از طریق اینترنت بانک، همراه بانک، دستگاه های خود پرداز و یا واریز به حساب از طریق حضور در شعب بانک پرداخت نمایید، سپس جهت بررسی صحت واریز توسط مرکز ترجمه و ثبت نهایی سفارش خود، فرم زیر را تکمیل و ثبت نمایید. بااحترام